Maryja w nauczaniu Ko?cio?a

Maryja w nauczaniu Ko?cio?a

Ko?ció? aby zrozumie? Maryj?, stara si? na Ni? spojrze? tak, jak patrzy na Ni? Bóg.W pewnym sensie jest Ona “ Tajemnic? Króla”, w samym sercu Trójcy Przenaj?wi?tszej, b?d?c zarazem jedyn?, spo?ród wszystkich istot Cór? Ojca, Matk? Syna i « Oblubienic? » Ducha ?wi?tego, mog?c realizowa? w pe?ni z samym Bogiem, trzy wymiary mi?o?ci (synowsk?- rodzicielsk?-ma?rze?sk?).

 

Maryja jest Now? Ew?, która uczestniczy?a w ?yciu i w odkupie?czym dziele Nowego Adama, w sposób zupe?nie wyj?tkowy (niepokalane pocz?cie w swoim ?onie przez dziewi?? miesi?cy, dzieci?stwo i ?ycie ukryte przez 30 lat, sta?e zjednoczenie w czasie dzia?alno?ci publicznej, doskona?e zjednoczenie po Wniebowst?pieniu). Sama Maryja sp?dzi?a wi?cej czasu z Jezusem, ni? wszystkie inne istoty razem z??czone. B?d?c Matk? Chrystusa – G?owy Ko?cio?a, jest Ona zarazem Matk? Jego Cia?a – Ko?cio?a, roztaczaj?c nad ka?dym cz?owiekiem swoje wyj?tkowe macierzy?stwo.

 

Bóg odpowiadaj?c na doskona?e « fiat » ca?ego ?ycia Maryi, obdarzy? J? wyj?tkow? chwa??, która przewy?sza chwa?? ka?dego innego stworzenia : Królowa nieba i ziemi jest przede wszystkim Matk? Boga i Matk? ludzi. Bóg pragnie, aby?my szli do Niego przez Ni?, tak jak On przyszed? przez Ni? do nas. Trudno jest mówi? o Maryi, nie umniejszaj?c Jej blasku i Jej wielko?ci. Dlatego Hymn Akatyst ?piewa :

 

Raduj si? Góro, której wysoko?? przewy?sza my?li ludzkie,

Raduj si? Otch?ani o niezmierzonych g??boko?ciach nawet dla anio?ów,

Raduj si? Ty, która prowadzisz m?drców do kra?ców ich m?dro?ci,

Raduj si? Ty, która prowadzisz uczonych do granic ich rozumowania,

Raduj si? Ty, przed któr? najsubtelniejsze duchy si? wahaj? ,

Raduj si? Ty, przed któr? poetom brakuje s?ów…

 

________________

Ekipa MDN