Simon Ushakov (1626-1686)

Simon Ushakov (1626-1686)